ataşehir escort

  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
Yeni Spor Yasası teklifi komisyonda kabul edildi

Yeni Spor Yasası teklifi komisyonda kabul edildi


Teklifle spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve spor federasyonlarının kuruluşu, organları, üst müessese oluşturmaları, gelir ve giderleri, bütçe ve harcama esasları, vazife, yetki ve sorumlulukları, denetimleri, bunlara yapılacak her türlü yardımın biçim ve şartları ile bunlara ilişkin öteki hususlara dair usul ve esaslar düzenleniyor.

TEKLİFLE NELER DEĞİŞECEK?

Spor kulüpleri, spor faaliyetlerine katılmak amacıyla gerçek yada tüzel minimum 7 şahıs tarafınca kurulacak. Spor kulübü oluşturmak için müessese bildirimi, tüzük ve lüzumlu öteki belgelerle beraber Gençlik ve Spor Bakanlığına başvuruda bulunulacak. Bakanlık tarafınca tescil edilen spor kulüpleri, tescil tarihinden itibaren 1 ay içinde İçişleri Bakanlığına bildirilecek.

Spor kulüplerinin bir spor branşında faaliyetlere katılabilmesi, bu spor branşının bağlı olduğu spor federasyonu tarafınca tescil edilmesine bağlı olacak. İlgili spor dalı tescilleri, spor federasyonları tarafınca ek olarak bakanlığa bildirilecek. Tescilin yapılması, müracaat şekli ve lüzumlu belgelere ilişkin usul ve esaslar, ilgili spor federasyonunun talimatları ile düzenlenecek. Ulusal Müdafa Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer edinen askeri spor kulüpleri hakkında kanunun bu maddesi hariç öteki hükümleri uygulanmayacak.

KULÜP ÜYELİĞİNİ SONA ERDİREN CEZALAR

Kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl yada daha çok süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimatı kötüye kullanma, hileli batkı, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan meydana gelen malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu yada uyarıcı madde yapım ve ticareti, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu yada uyarıcı madde satın almak, kabul etmek yada bulundurmak ya da uyuşturucu yada uyarıcı madde kullanmak, şike yada teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve talih oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve olanak sağlama, reklamını yapma yada para nakline aracılık yada kanunun spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin bütçe ve harcama ilkeleriyle ilgili maddesine karşıcılık etme suçlarından mahkum olanların spor kulübü, spor anonim şirketi statüsündeki bağlı ortaklığı ve iştiraklerindeki yönetim, denetim, disiplin ve istemli öteki kurul üyelikleri, haklarındaki mahkeme yada ilgili kurul kararının kesinleştiği tarihte kendiliğinden sona erecek. Yasaklanmış hakların geri verilmesi sonucu verildiği takdirde ceza mahkumiyetine ilişkin hükümler uygulanmayacak.

Tahkim kurulları, bakanlık disiplin kurulları, spor federasyonlarının ceza yada disiplin kurulları ya da spor federasyonlarının bağlı olduğu internasyonal kuruluşlar tarafınca son 5 yıl içinde bir defada 1 yıl yada toplam 2 yıl hak mahrumiyeti cezası almış olanların spor kulübü, spor anonim şirketi statüsündeki bağlı ortaklığı ve iştiraklerindeki yönetim, denetim, disiplin ve öteki kurul üyelikleri, haklarındaki kurul kararının kesinleştiği tarihte kendiliğinden sona erecek.

SPOR KULÜBÜNE ÜYELİK

Teklifle bir spor kulübüne üyelik için hususi koşullar aranmayacak ve kişinin eylem ehliyetine haiz olması kafi görülecek. Üyelik başvurusu yazılı olarak yapılacak ve kulüp yönetim kurulunca 30 gün içinde karara bağlanacak. Netice, müracaat sahibine yazılı olarak bildirilecek. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilecek.

Üyelik için ilgili mevzuat yada tüzükte aranan nitelikleri sonradan kaybedenlerin üyeliği kendiliğinden sona erecek. Spor kulüplerinin tüzüklerinde üyeliği hukuka aykırı şekilde sınırlayacak hükümlere yer verilmeyecek. Üyelik başvurusu, tüzükte gösterilen sebepler haricinde sadece haklı sebeple reddedilebilecek.

BİRLEŞME VE MAL VARLIĞININ DEVRİ

Spor kulüpleri minimum genel kurul üye tam sayısının dörtte üçünün katılacağı genel kurul toplantısında, toplantıya katılanların minimum salt çoğunluğunun oyu ile alınacak kararla aynı ilde bulunan başka bir spor kulübü ile birleşebilecek.

Birleşme; spor kulüpleri siciline tescil ile geçerlilik kazanacak ve devrolunan spor kulübünün tescil anındaki tüm etken ve pasifi kendiliğinden devralan spor kulübüne geçecek. Bu birleşme ile devrolunan spor kulübünün üyeleri kendiliğinden devralan spor kulübünün üyesi olacak, devrolunan spor kulübü tasfiye edilmeksizin sona erecek ve spor kulüpleri sicilinden silinecek.

Devrolunan spor kulübüne ilişkin sportif tarihçe ve sportif başarı devralan spor kulübüne geçmiş sayılacak. Devralan spor kulübü, lige katılımda yada tescil edilen isminde devrolunan spor kulübü izlenimini verecek herhangi bir değişim yapamayacak. Devrolunan spor kulübünün müsabakalara katılım adı yada unvanı tekrardan tescil edilemeyecek.

Spor kulüplerinin birleşmesi Gençlik ve Spor Bakanlığının iznine doğal olarak olacak.

SPOR KULÜPLERİNİN SONA ERMESİ, FAAİLİYETİNİN YASAKLANMASI VE TESCİLİNİN İPTALİ

Spor kulüpleri, ilk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmamış ve mecburi organların oluşturulmamış olması, tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi, olağan genel kurul toplantısının iki kere üst üste yapılamaması durumunda kendiliğinden sona erecek.

Bu hallerden minimum birinin gerçekleşmesi halinde bakanlık ve spor kulübünün herhangi bir üyesi spor kulübünün sona erdiğinin tespitini mahkemeden isteyebilecek.

Genel kurul, devamlı spor kulübünün feshine karar verebilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tescile ilişkin şartları kaybeden, organlarını kanuna aykırı olarak oluşturan ve yazılı ihtara karşın bu aykırılıkları 3 ay içinde gidermeyen, taahhüt etmiş olduğu hiçbir spor faaliyetine izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç yıl katılmayan spor kulüplerinin, spor faaliyetlerine katılmasını yasaklayabilecek. Bu hallerde, bakanlık yada spor kulübünün herhangi bir üyesinin istemi üstüne mahkeme; spor kulübünün feshine karar verecek ve dava esnasında faaliyetten alıkoyma dahil lüzumlu tüm önlemleri alacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, sporcu yetiştirme, sporda alt yapının desteklenmesi ve spor müsabakalarında kullanılmak amacıyla mülkiyetindeki yada tasarrufundaki taşınmazları spor anonim şirketlerine ve üst kuruluşlara 10 yıla kadar Devlet İhale Kanunu’nda öngörülen pazarlık usulüyle kiralayabilecek ya da 49 yıla kadar irtifak hakkı tesis edebilecek.

KAMU YARARINA ÇALIŞAN SPOR KULÜLERİ

Kamu yararına çalışan spor kulüpleri Gömü ve Maliye Bakanlığının ve ilgili spor federasyonunun görüşü alınarak bakanın teklifi ve cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek.

Bir spor kulübünün kamu yararına çalışan spor kulübü sayılabilmesi için minimum 2 senedir faaliyette bulunması, faaliyette bulunmuş olduğu spor dallarına elverişli spor tesislerinin mülkiyetine yada uzun soluklu kiracılık ya da tahsis hakkına haiz bulunması, minimum üçü olimpik, paralimpik yada deaflimpik spor dalı olmak suretiyle altı ayrı spor branşında faaliyette bulunması, uzmanlık spor kulübü şeklinde kurulanlarda ise olimpik spor dallarının dünya şampiyonalarına sporcusunun iştirak etmesi yada faaliyette bulunmuş olduğu her spor branşında olimpik, paralimpik yada deaflimpik oyunlarına sporcu göndermesi, etkinlik gösterdiği spor dallarından minimum birinde bağlı olduğu spor federasyonu tarafınca düzenlenen en üst düzeydeki spor faaliyetine iştirak etmesi koşul olacak.

Kamu yararına çalışan spor kulüpleri, kamu yararına çalışan derneklere sağlanan haklardan yararlanacak.

Spor kulüpleri yada spor anonim şirketleri, kaynak ve güçlerini birleştirmek, yardımlaşmak, ortaklaşa kullanabilecekleri spor merkezi, saha ve tesisleri oluşturmak ve kullanmak amacıyla il sınırları içinde minimum 15 spor kulübü yada spor anonim şirketinin bir araya gelmesiyle federasyon, minimum 15 federasyonun bir araya gelmesiyle de konfederasyon kurabilecek.

Üst kuruluşların üye sayısının öngörülen sayının altına düşmesi halinde, bu kuruluşlara, lüzumlu olan sayının tamamlanması için 6 ay süre tanınacak. Bu süre içinde tamamlama işlemi yapılamazsa, kuruluşların varlıkları kendiliğinden sona erecek.

Spor kulüpleri için öngörülen dış denetim Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı söz mevzusu dış denetimi bağımsız bir denetim kuruluşuna da yaptırabilecek.

SPOR ANONİM ŞİRKETİ VASFININ KAZANILMASI

Teklifle, spor kulüpleri dernek statüsünden çıkarılıyor ve anonim şirket olarak tescil edilmelerinin önü açılıyor. Türk Tecim Kanunu’na nazaran kurulan ve tüzel kişilik kazanan anonim firmalar, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafınca tescil edilmeleri ile spor anonim şirketi vasfını kazanacak.

Şirketlerin tescil başvurusu bakanlık tarafınca 30 gün içinde karara bağlanacak. Bakanlık tarafınca tescil edilen spor anonim şirketleri, tescil tarihinden itibaren 1 ay içinde İçişleri Bakanlığına bildirilecek.

Spor federasyonları, belirli liglerde yer alabilmek için spor anonim şirketi statüsünde olma yükümlülüğü ve bu firmalar için ödenmiş sermayesi 1 milyon liradan azca olmamak suretiyle asgari ana para zorunluluğu getirebilecek.

Bakanlık, tescile ilişkin şartları kaybeden, organlarını bu kanuna aykırı olarak oluşturan ve bakanlık tarafınca meydana getirilen yazılı ihtara karşın bu aykırılıkları uyarma tarihinden itibaren 3 ay içinde gidermeyen, taahhüt etmiş olduğu hiçbir spor faaliyetine izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç yıl katılmayan, spor anonim şirketlerinin bakanlık nezdindeki tescillerini iptal edecek.

Spor anonim şirketleri, faaliyette bulunacakları spor dalını ilgili spor federasyonuna tescil ettirmek zorunda olacak. Taahhüt etmiş olduğu spor dalı faaliyetlerine izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste 3 yıl katılmayan spor anonim şirketlerinin bu spor dallarına ilişkin tescilleri ilgili spor federasyonu tarafınca iptal edilecek.

Spor kulüpleri, belirli bir spor dalına ilişkin etken ve eylemsiz varlıklarını bir tüm olarak, bir spor anonim şirketine ana para olarak koyabilecek yada devredebilecek.

Bir spor anonim şirketi ile bu şekilde malvarlığı ya da sözleşme, ortaklık, yönetim yada benzeri bir bağlantısı olan spor kulübünün, ilgili spor anonim şirketinde Türk Tecim Kanunu’nun ilgili maddesi anlamında direkt ya da dolaylı hakimiyeti bulunması gerekecek. Bu şekilde direkt yada dolaylı hakimiyeti bulunan spor kulübü lehine düzenlenecek imtiyazlar hariç olmak suretiyle spor anonim şirketlerinde; öteki paylara, belirli bir grup oluşturan hisse sahiplerine, belirli hisse gruplarına ve azlığa Türk Tecim Kanunu’nda düzenlenen herhangi bir ayrıcalık tesis edilemeyecek.

Bir spor kulübü ile bağlantılı olan spor anonim şirketlerinin paylarının nama yazılı olması mecburi olacak.

Bir spor kulübü ile bağlantılı olan spor anonim şirketlerinde şirket karından kuruculara, yönetim kurulu üyelerine ve öteki kimselere herhangi bir çıkar sağlanamayacak.

Gerçek yada tüzel kişilerin aynı ligde yer edinen birden fazla spor kulübünde yada spor anonim şirketinde direkt yada dolaylı olarak hakimiyeti bulunamayacak. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

"Bir hafta içinde..." Kılıçdaroğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması“Yedi gün içinde…” Kılıçdaroğlu’ndan ‘İstanbul Sözleşmesi’ açıklaması
Beyaz Saray'dan ses getirecek açıklama! "Putin ile askeri yetkililer arasında gerilim var"Beyaz Saray’dan ses getirecek izahat! “Putin ile askeri yetkililer içinde gerilim var”
Tabutları, mezar başlıkları yan yana dizildiTabutları, gömüt başlıkları yan yana dizildi
Kaynak: webhane.com

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Sancaktepe escort Zeytinburnu escort Antalya escort Ankara escort Avrupa yakası escort Denizli escort Kocaeli escort Merter escort Nişantaşo escort Levent escort Çapa escort Etiler escort Mecidiyeköy escort Taksim escort Beşiktaş escort Bakırköy escort Bahçeşehir escort Esenyurt escort Avcılar escort Avrupa yakası escort bayan Beykoz escort Üsküdar escort Göztepe escort Erenköy escort Suadiye escort Kurtköy escort Tuzla escort Bostancı escort Ümraniye escort Pendik escort Kadıköy escort Kartal escort Ataşehir escort Anadolu yakası escort Bodrum escort Konya escort Muğla escort Malatya escort Gaziantep escort Eskişehir escort Ankara escort İstanbul escort Kayseri escort Adana escort Şirinevler escort Halkalı escort Marmaris escort Fethiye escort Sarıyer escort Maltepe escort Fatih escort Çekmeköy escort Beylikdüzü escort Başakşehir escort Ataköy escort Alanya escort Samsun escort Muğla escort İzmir escort Diyarbakır escort Bursa escort Antalya escort İstanbul escort Göztepe escort Gaziantep escort Adana escort Adana escort Anadolu yakası escort Ankara escort İstanbul escort Ataşehir escort Avcılar escort Avrupa yakası escort Bağcılar escort Bahçeşehir escort Bahçeşehir escort Beşiktaş escort Beykoz escort Bodrum escort Bostancı escort Bursa escort Eskişehir escort Gaziosmanpaşa escort Kadıköy escort Kartal escort Kocaeli escort Konya escort Konya escort Konya escort bayan Malatya escort Pendik escort Şirinevler escort Taksim escort Ümraniye escort Adana escort Antalya escort Bursa escort İzmir escort Bodrum escort Eskişehir escort Konya escort İzmir escort Beylikdüzü escort Kayseri escort İzmir escort Pendik escort Eskişehir escort İstanbul escort escort Fatih escort Antalya escort escort bayan Samsun escort İstanbul escort Bursa escort Antalya escort bayan Antalya bayan escort Antalya escortlar Adana escort Bursa escort İzmir escort Diyarbakır escort Maltepe escort Çekmeköy escort Beylikdüzü escort Şirinevler escort Ataköy escort Halkalı escort İstanbul escort Şişli escort Kayseri escort Antalya escort Mersin escort Mersin escort Mersin escort Şişli escort Mersin escort Kayseri escort